JÁTÉKSZABÁLYZAT


Az „ELTE E-SPORT HALLGATÓI FELMÉRÉS ÉS NYEREMÉNYJÁTÉK” hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

1. A nyereményjáték szervezője

Az „ELTE E-SPORT HALLGATÓI FELMÉRÉS ÉS NYEREMÉNYJÁTÉK” nyereményjátékot (a továbbiakban: Játék) az Afterglow Esports Egyesület (székhely: 1185 Budapest, Pancsova utca 34.; nyilvántartási szám: 01-02-0016921; adószám: 19038106-1-43), mint szervező (a továbbiakban: Szervező) hirdeti meg. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést, a Játék lebonyolításához kapcsolódó arculat-tervezést, valamint a Játék során kezelt adatok feldolgozását a Szervező, mint adatkezelő végzi. A Játék nyereményeit az INNPRO Robert Bledowski Sp. z.o.o. Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1135 Budapest, Frangepán utca 76. 1. em.; cégjegyzékszám: 01-17-001583; adószám: 32394610-2-41), mint szponzor (a továbbiakban: Szponzor) biztosítja.

2. Kik vehetnek részt a Játékban?

2.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: “Játékos”), aki az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel hallgatói jogviszonyban áll és a Játék időtartama alatt a 4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti a meghirdetett feladatot.

Játékos a részvételi szándékának kinyilvánításával kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban (“Játékszabályzat”) meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező nyertesség esetén teljes nevét, e-mail címét a Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, továbbá Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a kérdőíven adott válaszait, illetve adatait a Játékszabályzatban, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint felhasználja.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, valamint a Szponzor tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

3. A Játék időtartama

A Játék 2024. február 13. (kedd) 17 óra 00 perctől 2024. március 3. (vasárnap) napja 12 óra 00 percéig tart.

4. A Játék menete

4.1. A kérdőív kitöltése

A Játékban való részvételhez a Játékos a Szervező által közzétett hivatkozást (Google Form) a játék időtartama alatt felkeresi, majd az ott található kérdéssorra választ ad.

A Játékosokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot, vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerülhet.

Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

4.2. Nyertesek kiválasztása

A Szervező a nyerteseket azok közül a Játékosok közül választja ki, akik a kérdőív kötelező mezőit hiánytalanul kitöltötték, részvételi szándékukat a kérdőíven kinyilvánították és megadták személyes adataikat (vezetéknév és keresztnév, e-mail cím).

A Játék nyerteseinek kiválasztása során egy Játékos csak egy alkalommal választható ki nyertesként, vagy pótnyertesként. A nyertes és pótnyertesek köre között nem lehet átfedés.

A Szervező a nyerteseket (2 fő) és pótnyerteseket (2 fő) véletlenszerűen, sorsolás útján választja ki.

A sorsolás időpontja: 2024. március 3. napján 15:00 óra.

A Szervező a nyertesek kihirdetéséig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabály 4.3. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

4.3. Nyertesek értesítése

A Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elsődlegesen elektronikus úton (e-mailben) értesíti a sorsolást követő 24 órán belül.

Amennyiben az értesítés kiküldését követő 48 órán belül a nyertes Játékos nem jelez vissza, a Szervező további 24 órán belül ismételten megkísérli a kapcsolatfelvételt.

A nyertes Játékos a második értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles e-mail-ben visszajelezni az alábbi email címre: afterglowesportsclub@gmail.com

Amennyiben a nyertes Játékos a visszajelzést elmulasztja, vagy a nyeremény átvételét visszautasítja, úgy “nem elérhető”-nek minősül és kizárásra kerül a Játékból. Az ily módon kizárt Játékos helyébe az első pótnyertesként kisorsolt Játékos lép, akit a Szervező a kizárást követő 24 órán belül értesít.

4.4. Nyeremény átvétele

A nyertes Játékosok a nyereményt személyesen vehetik át a visszajelzést, vagy kapcsolatfelvételt követő egyeztetés szerinti helyszínen és időpontban.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

5. A Nyeremény

A Játék eredményeként a Szervező 2 db Edifier HECATE GM3Plus vezeték nélküli fülhallgatót sorsol ki a Játékosok között. Egy nyertes Játékos csak egy darab fülhallgatót nyerhet a Játék során.

6. Személyi jövedelemadó, költségek

A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

7. Vegyes rendelkezések

A Szervező, illetve annak vezetői és alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 5. pontjában szerepel.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztassa vagy visszavonja úgy, hogy a módosított szabályzatot közzéteszi a Szervező közösségi média felületein.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

Budapest, 2024. február 12.