ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban GDPR) 12. cikk (1) bekezdése értelmében az Afterglow Esports Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) tájékoztatja Önt, mint érintettet az „ELTE E-SPORT HALLGATÓI FELMÉRÉS ÉS NYEREMÉNYJÁTÉK” (a továbbiakban: Nyereményjáték) során történő adatkezelésről.

A Nyereményjáték szervezője az Egyesület, amely sportegyesületi tevékenységet folytat, sport és szabadidős képzéseket szervez, továbbá az előző tevékenységeihez szorosan kapcsolódó reklámügynöki tevékenységet végez.

Az Egyesület az e-sport, mint társadalmi jelenség elemzése, az e-sport egyetemi hallgatók körében fennálló népszerűségének vizsgálata, valamint a hallgatói igényekhez igazodó képzések és az egyetemi sportélet megszervezéséhez szükséges adatok, információk begyűjtése és feldolgozása érdekében kérdőívet bocsát ki, melynek kitöltését az Egyesület által szervezett nyereményjátékkal ösztönzi. A kérdőív kitöltésével és a nyereményjátékon történő részvétellel összefüggésben személyes adatok megadása szükséges.

Ki lesz az Ön adatainak kezelésére/feldolgozására feljogosítva?

Adatkezelő: Afterglow Esports Egyesület

Székhelye: 1185 Budapest, Pancsova utca 34.

Képviselője: Kiss-Rezes Attila ügyvezető

Kapcsolattartó személy neve: dr. Csordás László Máté

Kapcsolattartó elérhetősége: afterglowesportsclub@gmail.com

Adatfeldolgozó: a kérdőív nyomtatvány szolgáltatója a Google Forms, adatfeldolgozója a Google Inc., melynek adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi címen: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatkezelés a kérdőíven rögzített adatok megismerésére és felhasználására irányul.

Az adatkezelés célja, hogy az Egyesület az aktuális adatok és információk segítségével

a)  az e-sportot, mint társadalmi jelenséget elemezni tudja,

b)  az e-sport népszerűségét az egyetemi hallgatók körében felmérje,

c)  képzéseit és az egyetemi sportéletet a hallgatói igényekhez igazodóan szervezze,

d)  a nyereményjáték nyerteseit beazonosítsa, részükre a nyereményeket átadja.

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékon történő részvétel önkéntes, azonban a részvételi szándék kinyilvánítása esetén a részvételi feltételeknek történő megfelelés, valamint a nyeremények átadása érdekében a résztvevő köteles az alább részletezett adatait megadni.

Mely adatait fogjuk kezelni?

 1. Vezetéknév és keresztnév
 2. E-mail cím
 3. Neptun kód
 4. Discord azonosító

Milyen alapon kezeljük az Ön adatait?

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja, azaz az Ön hozzájárulása alapján. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezeléshez történő hozzájárulást az afterglowesportsclub@gmail.com e-mail címre megküldött üzenettel lehet visszavonni, amelynek tartalmából az Egyesület kétséget kizáróan meg tudja állapítani, hogy az a hozzájárulás visszavonására irányuló nyilatkozatnak minősül (pl. „A kezelt adataimat kérem törölni.”)

Adattovábbítás esetén az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

Az adatkezelő nem továbbít adatokat.

Adattovábbítás harmadik országba[1]/nemzetközi szervezethez:

Az adatkezelő nem továbbít adatokat.

Meddig kezeljük az Ön adatait?

Az adatkezelés a nyereményjátékon történő sorsolást követően megszűnik (2024. március 3. 16:00).

Amennyiben az érintett a kérdőív vonatkozó mezőjében hozzájárul, hogy az Egyesület az megadott elérhetőségeken az egyetemi e-sportéletet érintő információkkal az érintettet megkereshesse, az adatkezelés 2024. december 16. napján 20.00 óráig tart.

Az Önt megillető jogosultságok (részletes kifejtését a jelen tájékoztató melléklete tartalmazza):

 1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog – jelen tájékoztatóval az adatkezelő információt nyújt az adatkezelés körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy az Ön személyes adatait ki, milyen célból, milyen alapon és meddig kezeli, valamint, hogy Önt az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok illetik meg, és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, panaszával kihez fordulhat;
 2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga – Ön bármikor megkérdezheti az adatkezelőtől, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, az adatkezelésről teljes körű tájékoztatást kérhet, továbbá kérheti, hogy személyes adatairól másolatot kapjon;
 3. személyes adatai helyesbítéséhez való jog – Ön kérheti, hogy az adatkezelő az Ön pontatlan személyes adatait javítsa ki, vagy ha hiányosak, azokat egészítse ki;
 4. személyes adatainak törléséhez való jog – Ön kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő törölje;
 5. az adatkezelés korlátozásához való jog – Ön (pl. jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében) kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő csak tárolja, és más módon ne kezelje;
 6. a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról tájékoztatott címzettek személyére vonatkozó tájékoztatás kérésére tájékoztatjuk Önt a hivatkozott címzettekről;
 7. kérheti, hogy az Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja az adatkezelőtől, vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az adatkezelő azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában illeti meg Önt, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált eszközökkel történik;

 • Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja jogos érdek vagy az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • automatizált döntéshozatal elleni fellépéshez való jog kérheti, hogy ne terjedjen ki Önre a döntés hatálya. Kérjük, jelezze, ha ilyet észlel! Ha a jelen tájékoztató nem tartalmaz információkat az automatizált döntéshozatalról, akkor az ez elleni fellépéshez való jog értelemszerűen nem releváns.
 • jogorvoslathoz való jog jogainak megsértése esetén az ELTE adatvédelmi tisztviselőjéhez vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

Hová fordulhat, ha jogorvoslattal szeretne élni, vagy ha kérdése van?

Az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez

Adatvédelmi Iroda

1053 Budapest, Ferenciek tere 6. III. emelet

Tel.:  +36-1-411-6500 / 2855

Email: adatvedelem@elte.hu

További jogorvoslati lehetőségek:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

1363 Budapest, Pf. 9.

Honlap: www.naih.hu

Tel.: +36-1-391-1400

Bíróság

Magyarországon a pert – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

MELLÉKLET

 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek részletes ismertetése

Az adatkezeléssel érintett (a továbbiakban érintett) adatkezeléssel összefüggő jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismerete azért fontos, mert az adatkezelő személyes adatokat kezel. Személyes adatnak minősül minden olyan információ, ami alapján az érintett azonosítható. Így személyes adat nem csak az érintett neve, azonosító jele, hanem akár a fizikai, mentális stb. azonosságára jellemző ismeret is[2].

Az érintett az adatkezeléssel összefüggő jogai gyakorlása érdekében az adatkezelőhöz fordulhat, aki indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Az alábbiakban az érintettet illető egyes jogok kifejtése olvasható.

 1.  

Az adatkezelő jelen dokumentummal tesz eleget többek közt az adatkezelés céljára és jogalapjára, időtartamára, az adatvédelmi tisztviselőre, az érintetti jogokra és a jogorvoslatra, ha az adatok nem az érintettől származnak, akkor az adatok forrására vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének stb.

Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolja a személyazonosságát.

Az érintett az őt érintő adatkezelésről teljes körű tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, továbbá kérheti, hogy személyes adatairól másolatot kapjon.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A személyes adatot törölni kell, ha

 1.  

Az adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha

 1.  

Ebben az esetben az adatkezelő főszabály szerint csak tárolja az adatokat.

 •  

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet, kérésére, az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon működik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot. Az adatok hordozhatóságához való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást[3] is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez a rendelkezés nem alkalmazandó, ha a döntés:

a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelő köteles biztosítani az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 1.  

10.1. Adatvédelmi tisztviselő (Ld. bővebben GDPR 12. cikk, 38-39. cikk)

Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és a GDPR szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak (GDPR 38. cikk (4) bek.).

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (GDPR 12. cikk (4) bek.).

10.2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezhető eljárások (GDPR 57-58. cikk, 77. cikk, Infotv.[4] 51/A. § (1) bekezdés, 52-54.§, 55.§ (1)-(2), 56-58. §, 60-61. §)

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban Hatóság) bejelentéssel bárki (tehát nem csak az érintett) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Fontos, hogy a bejelentés ne legyen névtelen, különben a Hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja a bejelentést. A további elutasítási indokokat az Infotv. 53. §-a tartalmazza.

A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. Az eljárás lefolytatására vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 54.§, 55. § (1)-(2) bekezdése, 56-58. §-ai tartalmazzák.

A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében a Hatóság az érintett erre irányuló kérelmére adatvédelmi hatósági eljárást indít az Infotv. 60-61. §-a alapján.

10.3.Bírósági jogérvényesítés (Ld. bővebben GDPR 79. cikk, Infotv. 23-24. §)

Az érintett az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR-ban rögzített jogait.

A pert az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

Magyarországon a pert – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Kártérítés és sérelemdíj követelésének lehetősége:

 •  


[1] harmadik országnak minősül minden olyan állam, amely nem EGT állam. EGT államok: az Európai Unió tagállamai, illetve Izland, Liechtenstein, Norvégia. Svájc és az Egyesült Királyság adattovábbítás szempontjából az EGT államokkal egy tekintet alá eső, biztonságos országnak minősül.

[2] személyes adat: GDPR 4. cikk, 1. pont: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

[3] GDPR 4. cikk „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

[4] Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény