ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Általános jogi közlemény

Az Afterglow Esports Egyesület (továbbiakban: Egyesület) a HTTPS://AFTERGLOWESPORTS.HU/ weboldal üzemeltetője, amely weboldalon keresztül online értékesítési tevékenységet folytat, webshopot működtet.

A webshopon keresztül az oldal látogatóinak lehetőségük van az Egyesület által kínált információs társadalommal összefüggő, sport és szabadidős képzésekre irányuló szolgáltatásokat megvásárolni, mellyel összefüggésben személyes adatok megadására van szükség.

Jelen tájékoztató a webshopban történő vásárlás során felmerülő adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

Tájékoztatjuk, hogy kizárólag 16. életévét betöltött személyek vásárolhatnak a Webshopban.

 1. Adatkezelő adatai

Szolgáltató neve:                                Afterglow Esports Egyesület

Szolgáltató székhelye:                        1185 Budapest, Pancsova utca 34.

Szolgáltató e-mail címe:                     AFTERGLOWESPORTSCLUB@GMAIL.COM

Nyilvántartásba bejegyző bíróság:     Fővárosi Törvényszék

Szolgáltató nyilvántartási száma:       01-02-0016921

Szolgáltató adószáma:                        19038106-1-43

A tárhely-szolgáltató neve:                 Tárhelypark Kft.

A tárhely-szolgáltató címe:                1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe:     INFO@TARHELYPARK.HU

A tárhely-szolgáltató weboldala:        HTTPS://TARHELYPARK.HU/

 1. Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az adatkezelés a webshopban kezdeményezett online vásárlások, megrendelések teljesítésének érdekében nélkülözhetetlen adatok megismerése és felhasználása irányul.

Az adatkezelés célja, hogy a megrendeléssel összefüggő szolgáltatásokat az Egyesület teljesíteni tudja a Megrendelő részére.

Tájékoztatjuk, hogy a megrendelés és szerződés teljesítésének érdekében a Megrendelő köteles az alább részletezettek szerint a természetes személyazonosító adatait, lakcímét és egyéb, a Megrendelőhöz kötődő adatait megadni.

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

vezetéknév és keresztnév

sport és szabadidős képzések nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, számlázás, követelések érvényesítése

Megrendelő beazonosítása

Áfatv. szerinti szabályos számlakibocsátás

bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont

2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) és (2) bekezdés

Áfatv. 159. § (1) bekezdés és 169. § e) pont

Számtv. 169. §

e-mail cím

kapcsolattartás

Áfatv. szerinti számla-, vagy nyugtakibocsátási kötelezettség teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) és (2) bekezdés

lakcím

sport és szabadidős képzések nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, számlázás, követelések érvényesítése

Áfatv. szerinti szabályos számlakibocsátás teljesítése

bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése

2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) és (2) bekezdés

Áfatv. 159. § (1) bekezdés és 169. § e) pont

Számtv. 169. §

telefonszám

kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Discord azonosító

Megrendelő beazonosítása, az igénybe vett szolgáltatásnak megfelelő jogosultság kiosztása

kapcsolattartás

2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdés

játékazonosító, felhasználónév

Megrendelő beazonosítása

2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdés

A kezelt személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag az adatkezelés céljához szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeli.

 1. Adatkezelés jogalapja

A Megrendelőnek az Egyesület webshopjában információs társadalommal összefüggő, sport és szabadidős képzésekre irányuló szolgáltatásokat vásárolhat. A megrendelés véglegesítésével szerződéses jogviszony jön létre a Megrendelő és az Egyesület között.

Az adatkezelés jogalapját a fenti táblázat tartalmazza, ahol

 • a GDPR a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELET-re,
 • a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre,
 • az Áfatv. az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényre,
 • a Számtv. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényre

történő hivatkozást jelenti.

 1. Adatfeldolgozó, adattovábbítás

Tájékoztatjuk, hogy a megrendelt szolgáltatások ellenértékének bankkártyával, vagy hitelkártyával való megfizetése Barion alkalmazáson keresztül történik, amelyről bővebb tájékoztatást itt talál:

Név:                            Barion Payment Zrt.

Székhely:                    1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5

Cégjegyzékszám:        01-10-048552

Adószám:                    25353192-243

ÁSZF:                         HTTPS://WWW.BARION.COM/HU/ALTALANOS-SZERZODESI-FELTETELEK/

Adatvédelmi tájékoztató: HTTPS://WWW.BARION.COM/HU/ADATVEDELMI-TAJEKOZTATO/

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Egyesület bankkártya adatokat nem kezel, azokhoz nem fér hozzá és nem tárolja.

Tájékoztatjuk, hogy a fentieken kívül más személy, szervezet az adatait nem ismerheti meg, ahhoz nem férhet hozzá. Az Ön adataihoz az Adatkezelő és az adatkezelés folyamatában részt vevő szervezetek részéről is kizárólag azon személyek férhetnek hozzá, akik munkaköri kötelezettségük révén ezen adatokat jogosultak kezelni.

 1. Adatok kezelésének időtartama

Az adatokat az adatkezelés céljának elérésig, azaz a megrendelt szolgáltatás teljesítéséig, illetve a tagdíjbefizetés jóváírásáig kezeljük, ezt követően azokat – amennyiben jogszabály nem kötelez azok megőrzésére – töröljük.

Tájékoztatjuk, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján a számviteli bizonylatokat az igénybe vett szolgáltatás teljesítésétől számított 8 évig köteles az Egyesület megőrizni.

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Személyes adatai kezelése esetén Önt, mint érintettet számos jog megilleti, amely jogokat a 1. pontban meghatározott elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

9.1. Határidő

Az Egyesület az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

Az Egyesület szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Egyesület a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

9.2. Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Egyesülettől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Egyesület

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • mennyi ideig

kezeli.

Jogosult továbbá megismerni azt, hogy

 • az Egyesület kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai;
 • az Egyesület alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az Egyesület az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Egyesület köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

9.3. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy kérheti, hogy az Egyesület módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Hatóság a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

9.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Egyesület korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Egyesület arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

9.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Egyesület a személyes adatát az adott eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Egyesületnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.6. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

9.7. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Egyesület rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Hatóság az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

 1. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Egyesület a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: UGYFELSZOLGALAT@NAIH.HU; honlap: NAIH.HU), vagy
 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a HTTP://BIROSAG.HU/UGYFELKAPCSOLATI-PORTAL/BIROSAG-KERESO A Hatóság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.